Biuletyn Informacji Publicznej
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Bielsku-Białej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 20 w Bielsku-Białej

Szkoła Podstawowa nr 20  w Bielsku-Białej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sp20.bip.mzo.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-03-28

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-03-21

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Niektóre treści utworzone przed datą wejścia ustawy mogą nie zachowywać właściwej hierarchii nagłówków, bądź mieć inne uchybienia w zakresie standardów W3C.
  2. Niektóre zdjęcia mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-10-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest Małgorzata Brachaczek, adres poczty elektronicznej: sp20bb@.poczta.fm.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości załącznika. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Lenartowicza 17, 43-300 Bielsko-Biała

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Lenartowicza 17:

·         wejście główne

·         wejście przez parking od sal gimnastycznych.

Budynek posiada 2 kondygnacje.

Sekretariat znajduje się na parterze po lewej stronie korytarza.

Podłogi w obrębie każdej kondygnacji są poziome, bez pochylni i uskoków.

Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Szkole Podstawowej nr 20 w Bielsku-Białej

Informujemy, że Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 w Bielsku-Białej Aleksandra Pękala wyznaczył Koordynatora ds. dostępności w Szkole Podstawowej nr 20  w Bielsku-Białej. Funkcję tę będzie pełnić:

  • Pani Iwona Migdalska- administrator strony internetowej Szkoły podstawowej nr  20 w Bielsku-Białej

Podstawa prawna

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla Szkoły Podstawowej nr 20  w Bielsku-Białej było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która weszła w życie 20 września ubiegłego roku.

Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej
  • monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz jednostek organizacyjnych Miasta Bielska-Białej w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Szkole Podstawowej nr 20 w Bielsku-Białej:

  • Iwona Migdalska - (33) 816 49 78

Szkoła Podstawowa nr 20 ul. Lenartowicza 17

tel. 33 816 49 78

e-mail: sp20bb@.poczta.fm.

 

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1
2 2020-10-16 23:10:18 Zmiana publikacji Iwona Migdalska
3 2020-10-16 23:08:28 Zmiana publikacji Iwona Migdalska
4 2020-10-16 22:59:21 Dodanie publikacji
' '