Biuletyn Informacji Publicznej
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Bielsku-Białej

Struktura organizacyjna

 
1. W strukturze szkoły zostały wyodrębnione niżej wymienione komórki organizacyjne:
a) dyrekcja szkoły,
b) sekretariat,
c) administracja i obsługa,
d) świetlica,
e) biblioteka z czytelnią,
f) nauczyciele:
- edukacja wczesnoszkolna,
- II etap edukacyjny,
- wychowanie fizyczne i zajęcia sportowo-rekreacyjne,
g) działalność profilaktyczno-wychowawcza,
h) inspektor BHP.
2. W skład dyrekcji szkoły wchodzą:
a) dyrektor szkoły,
b) wicedyrektor.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1
2 2012-05-08 17:17:18 Zmiana publikacji sp20
3 2012-05-08 17:17:10 Zmiana publikacji sp20
4 2012-05-08 17:17:04 Zmiana publikacji sp20
' '